Algemene voorwaarden dienstverlening Res-Novare

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op consulten, adviezen en producten, aangeboden en geleverd door Res-Novare en afgenomen door de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

artikel 2. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden op een door Res-Novare aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd binnen 10 dagen na factuurdatum van een consult, advies en/of levering van een product.
 2. Bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 24 uur wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 4. Indien de betaling uitblijft binnen de voornoemde termijn, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 11e dag na factuurdatum en is Res-Novare gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Indien cliënt in verzuim verkeert en na twee aanmaningen niet tot betaling is overgegaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die hierbij gemaakt worden, komen voor rekening van cliënt.

artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Indien Res-Novare aansprakelijk mocht zijn voor enige schade verband houdend met haar praktijk uitoefening, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van Res-Novare is beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de geleverde dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

artikel 4. Kinderen

 1. Indien er kinderen meegenomen worden in de behandelruimte, geschied dit geheel voor eigen risico.
 2. Bovenvermeld geldt tevens als het consult voor het kind is.

artikel 5. Inspanningsverplichting

 1. Res-Novare zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Dit betekent dat Res-Novare niet garant staat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door cliënt gestelde doel.

1 juli 2020

Scroll naar top
Gezond zijn door Bewust zijn draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches